Regulamin

OBEJRZYJ APARTAMENTY

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i noclegu w okolicach Katowic prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Złożenie przez Klienta rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz z przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawartej umowy wynajmu zawieranej każdorazowo, indywidualnie z Klientem. Zawarcie umowy wynajmu jest równoznaczne z akceptacją i stosowaniem się do postanowień niniejszego regulaminu.
Życzymy miłego pobytu

§ 1. Postanowienia ogólne:
1. Dokonując rezerwacji poprzez stronę, e-mailowo lub telefonicznie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wynajmującego.
2. Faktury za pobyt wydajemy w dniu wymeldowania.
3. Zaliczka zapłacona przez Klienta nie podlega zwrotowi.
4. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu wszelkie uwagi i żądania wynajmującemu.
5. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu lub brakach w wyposażeniu apartamentu, Klient powinien niezwłocznie poinformować wynajmującego.
6. Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia apartamentu na wolne od uszkodzeń, w sytuacji gdy powstałe usterki, uszkodzenia lub braki w wyposażeniu apartamentu są wynikiem umyślnego lub przypadkowego działania Klienta lub osoby trzeciej przebywającej z Klientem w apartamencie. W przypadku niewykrycia sprawcy, do naprawienia szkody zobowiązany jest Klient.
7. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament Wynajmującemu lub osobie przez niego wyznaczonej, w celu skontrolowania stanu apartamentu. Dopiero po odbiorze Klient ma prawo opuścić wynajmowany apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń i szkód zweryfikowanych przy odbiorze przez Wynajmującego lub osobę przez niego wyznaczoną będą dochodzone na drodze właściwego postępowania sądowego.
8. Brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego apartamentu w momencie zameldowania się Klienta, równoznaczne jest z tym, że obiekt został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta.
9. Wynajęty apartament należy pozostawić w stanie niezmienionym tj. w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu Klienta. Wynajmujący może żądać przywrócenia apartamentu do stanu sprzed rozpoczęcia pobytu przez Klienta.
10. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, wynajmujący postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
11. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
12. Podnajmowanie przez Klienta apartamentu osobom trzecim jest zabronione.
13. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych.
14. Wszelkie szkody, dotyczące aut na parkingu podziemnym, powinny być zgłaszane natychmiast, ponieważ Wynajmujący nie odpowiada za szkody.
15. Klient dokonując rezerwacji oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm) przez Wynajmującego, w celu realizacji umowy.
§ 2. Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Gości:
1. Apartament wynajmowany jest na doby.
2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00, a możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed godziną 15:00 należy uzgodnić z Wynajmującym.
3. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
4. Palenie w apartamencie, jak i na terenie całego budynku (korytarz, klatka schodowa) jest całkowicie zabronione. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłata 200 zł .
5. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę na kluczem.
6. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczy osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona, jako maksymalna na stronie internetowej bądź w formularzu rezerwacyjnym, za każdą dodatkową osobę Klient zostanie obciążony opłatą 500 zł.
7. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 6, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej
8. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Zarządca jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcie Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
9. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 7.00).
10. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Wynajmujący może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł.
11. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka. W przypadku zgubienia pilota do bramy wjazdowej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za zakup nowego pilota.
12. W przypadku przyjazdu z psem właściciel zwierzęcia powinien ze sobą posiadać książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Zwierzęta na terenie obiektu wyprowadzane są na smyczy. Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniu apartamentu.
13. Wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. W przypadku skrócenia okresu wynajmu, opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która je narusza, Wynajmujący natychmiast odstępuje od umowa z winy Klienta. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Wynajmującego, w szczególności do zapłaty za poczynione szkody i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu pod rygorem zawiadomienia odpowiednich służb (policji, straży miejskiej), a ponadto do naprawienia szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.
15. Brak opuszczenia terenu obiektu przez Klienta na wyraźne żądanie właściciela, w sytuacji określonej w pkt 14, stanowi przestępstwo z artykułu 193 kodeksu karnego tj. przestępstwo zakłócenia miru domowego, a Wynajmujący będzie zobowiązany do powiadomienia właściwych organów państwowych celem przeprowadzenia stosownego postępowania.
16. W razie odstąpienia przez Wynajmującego od umowy na podstawie pkt 14 Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych przez Klienta tytułem wynajmu.
§ 3. Zmiana/anulowanie rezerwacji:
1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo zaproponowanym terminie przez Klienta apartament nie został już zarezerwowany.
2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wykonał umowy przez brak przyjazdu, Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia/zatrzymania wpłaconej zaliczki. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
3. Nie później niż do 5 dni przed terminem przyjazdu, Klient ma możliwość zmiany terminu rezerwacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów, pod warunkiem dostępności w tym terminie wynajmowanego obiektu.
4. W przypadku chęci zmiany terminu rezerwacji z naruszeniem pkt 3, Wynajmujący może pobrać opłatę dodatkową w wysokości do 30% ceny rezerwacji.
5. W przypadku jeżeli Klient odstępuje od umowy z własnej winy ponosi całkowity koszt rezerwacji. Klient ponosi całkowity koszt rezerwacji również w sytuacji odstąpienia od umowy przez Wynajmującego zgodnie z § 2 pkt 14 regulaminu.
6. Wynajmujący może zmienić termin rezerwacji wyłącznie w sytuacji wystąpienia niezależnej od Wynajmującego siły wyższej, która uniemożliwia prawidłowe spełnienie świadczenia. Przez wystąpienie siły wyższej rozumie się przede wszystkim: kataklizmy i katastrofy naturalne, strajki, wojny, zamieszki, zajęcie obiektu będącego przedmiotem wynajmu przez organy władzy państwowej, w przypadku niezależnego i niezawinionego od Wynajmującego długotrwałego przerwania dostaw prądu, gazu, energii cieplnej, wody przez dostawcę tych mediów.
7. W sytuacji określonej w pkt 6 Wynajmujący zaproponuje Klientowi inny termin rezerwacji. Klient niewyrażający zgody na zmianę terminu rezerwacji może od umowy odstąpić, w takiej sytuacji Wynajmujący zwróci Klientowi wpłaconą zaliczkę.
8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach (awarii w apartamencie lub innego zdarzenia losowego) udostępnienie lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego apartamentu. W przypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu.

Jeśli potrzebujesz wynająć samochód, zapraszamy do kontaktu poprzez poniższy formularz kontaktowy.

15 + 13 =